Istruttori


Dario Utari

  • Yoshinkan Aikido: 2 Dan
  • Shindo-muso-ryu Jodo: 2 Dan
  • Goju-ryu Karatedo: 1 Dan
  • Yoshin-ryu Bujutsu: 1 Dan

Marco Raffero

  • Yoshin-ryu Bujutsu: 2 Dan
  • Shindo-muso-ryu Jodo: 2 Dan
  • Yoshinkan Aikido: 1 Dan

Alessandro Sacchi

  • Goju-ryu Katatedo: 2 Dan
  • Shindo-muso-ryu Jodo: 2 Dan
  • Yoshinkan Aikido: 1 Dan