Tamayo Muto

Nata nel 1978 a Nobeoka, inizia a praticare Arti Marziali sotto il M° Kuniyuki Kai all'età di 10 anni.

i suoi gradi sono:

  • Yoshinkan Aikido: 4 Dan
  • Goju-ryu Katatedo: 3 Dan
  • Yoshin-ryu Bujutsu: 3 Dan
  • Mugai-ryu Iai Heido: Menkyo
  • Shindo-muso-ryu Jodo: Menkyo
  • Bokuden-ryu Jujutsu Koshinomawari Iai Heiho: Okuden